Socialinio dialogo stiprinimas SVV įmonėse Vilniaus apskrityje

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-02-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "Lerotėja"
Projekto pradžia: 2014-02-01         Projekto pabaiga: 2015-05-31
Bendra projekto vertė:
27 654,37 €
Projektui skirtas finansavimas:
24 089,18 €
Projektui išmokėta lėšų:
22 408,06 €
Iš jo ES dalis:
24 089,18 €
Iš jo ES dalis:
22 408,06 €

Pastaraisiais metais stebimi procesai rodo, kad mažose ir vidutinėse įmonėse socialinis dialogas ir bendradarbiaivmas tarp darbutojų atstovų ir darbdavių vyksta labai pasyviai, trūksta susidomėjimo ir bendradarbiavimo galimybių matymo bei gebėjimų rasti bendrus sprendimus, sprendžiant kolektyvinius darbo santykių klausimus. Kiap vieną priežasčių dauguma respondentų nurodo nesugebėjimą suderinti interesų. Projektu bus siekiama sustiprinti šiuos gebėjimus ir inicijuoti kolektyvinių sutarčių pasirašymą bei DSS komitetų steigimą dalyvaujančiose įmonėse. Projekto bus vykdomas 18 mėn. LR teritorijoje. Visos veiklos skirtos Lietuvos naudai. Tikslinė grupė: Vilniaus miesto SVV įmonių ir tų įmonių darbuotojų atstovai, vadovai bei darbuotojai. Dalyvaus 114 unikalių dalyvių. Bus pasirašytos bent 4 kolektyvinės sutartys, įsteigti bent 3 saugos ir sveikatos komitetai. Siekiant įgyvendinti šiuos rodiklius, bus vykdomos tokios veiklos kaip mokymai vadovams ir darbuotojams bei darbuotojų atstovų gebėjimams stiprinti, apskirtieji stalai bendradarbiavimui inicijuoti, dalintis gerąja praktika ir skirtingiems interesams įtraukt.i Projektu siekiama ne tik įvykdyti žemiau nurodytus rodiklius, bet ir pateikti projekto rezultatus kaip pavyzdį ir gerą praktiką SVV įmonėms, kurios dar abejoja dėl socialinio dialogo naudingumo įmonių konkurencingumui didinti.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Socialinio dialogo skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-02-K-02
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-02-K-02-015
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto