"Socialinio dialogo plėtra: bendradarbiavimas ir socialinio dialogo gebėjimų tobulinimas Probacijos sistemoje"

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-02-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Šiaulių apygardos probacijos tarnyba
Projekto pradžia: 2014-01-02         Projekto pabaiga: 2015-03-31
Bendra projekto vertė:
45 083,12 €
Projektui skirtas finansavimas:
40 565,05 €
Projektui išmokėta lėšų:
39 632,53 €
Iš jo ES dalis:
40 565,05 €
Iš jo ES dalis:
39 632,53 €

Lietuvos respublikos Probacijos įstatymas pariimtas 2011 m.gruodžio 22 d. Nr. XI-1860.Įstatymas pradėjo galioti 2012-07-01.Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos Apygardų Probacijos tarnybos privalėjo reorganizuoti savo veiklą,nes įstatymas naujai Probacijos sistemai numatė naujų funkcijų,prievolių bei pareigų.Įsigaliojus naujam įstatymui pareigūnams pasikeitė darbo veiklos pobūdis,pareigybinės instrukcijos,darbo apmokėjimas,koeficientai,priedai ir t.t.Naujos apygardų probacijų tarnybų darbo tvarkos reikalajuja neatodėliotinos diskusijos bei dialogo.Tokios sisteminės teisėsaugos institucijų pervarkos,permainos įnešė daug nežinios,neužtikrintumo bei diskomforto tiek įstaigų vadovams,tiek ir darbuotojams.Pirmi metai įgyvendinant įstatymą atskleidė pareigūnų darbo neapibrėžtumus,teisines spragas ir skirtingą jų aiškinimą.Siekdami socialinio dialogo bei partnerystės principų diegimo ir laikymosi, inicijuojamas projektas. Projektas„Bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimas skatinant socialinį dialogą Probacijos sistemoje“.Probacijos tarnybų profesinė sąjunga įregistruota 2008-09-22, kad atstovauti probacijos tarnybų profesinės sąjungos narių interesus visų instancijų teismuose, derybose su darbdaviu, valstybės valdžios ir valdymo institucijomis, sudaryti, pasirašyti ir kontroliuoti kolektyvines darbo sutartis ir susitarimus, kontroliuoti, kaip darbdavys laikosi darbo, ekonominių ir socialinių įsipareigojimų.Projektas orientuotas į realius abioejų socialinio dialogo pusių poreikius. Atlikus apklausą identifikuotos mokymų temos, kuriose darbuotojai ir vadovai stiprins savo gebėjimus ir didins kompetencijas. Optimalizuojant poreikį ir galimybes atrinktos 5 prioritetinės temos mokymams.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Socialinio dialogo skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-02-K-02
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-02-K-02-022
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto