Socialinio dialogo skatinimas

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-02-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: AB Lietuvos Elektrinės Profesinė Energetikų Sąjunga "Solidarumas"
Projekto pradžia: 2014-02-01         Projekto pabaiga: 2015-11-30
Bendra projekto vertė:
42 999,08 €
Projektui skirtas finansavimas:
36 549,04 €
Projektui išmokėta lėšų:
36 356,37 €
Iš jo ES dalis:
36 549,04 €
Iš jo ES dalis:
36 356,37 €

Šiuo metu tenka pripažinti, kad yra mažai žinoma profesinių sąjungų veikla, menkai išplėtota darbo ginčų sprendimo praktika bei nepakankamas valstybės vaidmuo sprendžiant socialinio dialogo problemas kuria darbdavių ir darbuotojų nepasitikėjimą, formuoja nepalankų požiūrį į darbuotojų organizacijas. Minėtos situacijos rezultatas – maža kolektyvinių sutarčių plėtra įmonėse, darbuotojų nepakankamos žinios apie jų pareigas ir teises, nusižengimai darbo kodekso nuostatoms. Darbuotojai nežino apie darbo kodekso nuostatų (kaip darbuotojų išleidimas neapmokamų atostogų, terminuotų darbo sutarčių sudarymas, kai darbas yra nuolatinio pobūdžio ir kt.), kurias galima taikyti tik įmonėje esant kolektyviniai sutarčiai, taikymą. Taip pat darbuotojai stokoja žinių kaip užtikrinti tinkamas savo darbo sąlygas naudojant sveikatos ir saugos komitetus. Nepakankamos ir darbuotojų žinios apie darbuotojų interesus atstovaujančias organizacijų veiklą ir praktines galimybes dalyvauti šioje veikloje. Projekto tikslas - skatinti socialinio dialogo plėtrą Vilniaus ir Alytaus apskrityse. Planuojama vykdyti socialinio dialogo dalyvių mokymus kurių metu bus sprendžiamos praktinės užduotys ir taip parodomos kolektyvinės veiklos galimybės. Tokia veikla skatinti steigti darbuotojų saugos ir sveikatos komitetus, taip pat sudaryti kolektyvines sutartis. Projekto metu planuojama apmokyti 149 asmenį, parengti ir pasirašyti 4 kolektyvines sutartis, įsteigti 3 saugos ir sveikatos komitetus. Projektas prisideda prie Socialinio dialogo programos nuostatų įgyvendinimo. Įgyvendinus projektą įmonėse pasirašytos kolektyvinės sutartys ir įsteigtų komitetų veikla bus toliau tobulinama. Rezultatų pasiekimą patvirtina partnerių įsipareigojimai ir iškilus nenumatytoms kliūtims - bus siekiama pasirinkti tinkamiausias priemones projekte numatytų rezultatų pasiekimui. Rezultatai bus matuojami mokymuose dalyvavusių dalyvių anketomis, pasirašytų sutarčių bei įsteigtų sveikatos ir saugos komitetų skaičiumi.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Socialinio dialogo skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-02-K-02
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-02-K-02-025
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Elektrėnų