Savanorystės bendruomenės kūrimas ir vystymas

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-10-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos verslo konfederacija
Projekto pradžia: 2013-12-31         Projekto pabaiga: 2015-08-31
Bendra projekto vertė:
270 707,83 €
Projektui skirtas finansavimas:
270 707,83 €
Projektui išmokėta lėšų:
269 762,35 €
Iš jo ES dalis:
230 101,66 €
Iš jo ES dalis:
229 298,02 €

Jaunimo nedarbas – viena opiausių tiek Lietuvos, tiek visos Europos Sąjungos problemų. Jaunimo nedarbo lygis Lietuvoje, lyginant su kitomis visuomenės amžiaus grupėmis, išlieka aukštas ir beveik dvigubai viršija bendrą nedarbo lygį Lietuvoje. Ypač aktualia išlieka jaunimo ilgalaikio nedarbo problema – daugiau nei pusė jaunų bedarbių priskiriami ilgalaikių bedarbių grupei. Pagrindinėmis jaunimo nedarbo priežastimis, greta blogos ekonominės situacijos, darbo rinkos specialistai įvardina darbo patirties trūkumą, įgytų profesinių žinių neatitikimą darbo rinkos reikmėms, nepakankamą išsilavinimą. Darbdaviai vengia priimti jaunus, patirties neturinčius darbuotojus. Patirties stoka, darbdavių nuomone, yra viena pagrindinių priežasčių, trukdančių jaunuoliams įsidarbinti. Be to jaunimui neretai trūksta tokių asmeninių savybių ir įgūdžių, kaip motyvuotumas, iniciatyvumas, atsakingumas, komunikabilumas, kritiškas požiūris, kūrybiškumas, laiko planavimas, darbas komandoje ir pan. Šiame kontekste labai svarbu plėtoti neformalųjį mokymąsi ir įvairias jo formas, tame tarpe ir savanorystę, kaip svarbią patirtį, padedančią gerinti jaunimo profesinius gebėjimus ir kompetencijas, didinančią jo galimybes įsidarbinti, stiprinančią solidarumo jausmą, ugdančią socialinius įgūdžius, palengvinančią integraciją į visuomenę ir skatinančią pilietiškumą. Lietuvos verslo konfederacija kartu su partneriais inicijuoja projektą, kuriuo siekiama, įtraukiant nevyriausybines organizacijas, mokslo įstaigas ir valstybės institucijas, sukurti ir vystyti savanorystės bendruomenę, tokiu būdu didinant jaunimo socializacijos ir užimtumo formų įvairovę ir skatinant jaunų bedarbių integravimąsi į visuomenę bei darbo rinką. Projekto metu bus vykdoma aktyvi savanorystės skatinimo kampanija, o tikslinės grupės atstovai – niekur nedirbantis ir nesimokantis jaunimas, savanoriškos veiklos ir mokymų metu patobulins socialinius ir profesinius įgūdžius, kurie padidins jų konkurencingumą darbo rinkoje.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-10-V-04
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-006
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto