Pažvelk į profesijos pasaulį kitaip

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-10-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Šv. Ignaco Lojolos kolegija
Projekto pradžia: 2013-12-31         Projekto pabaiga: 2014-12-31
Bendra projekto vertė:
216 751,62 €
Projektui skirtas finansavimas:
216 751,62 €
Projektui išmokėta lėšų:
216 751,62 €
Iš jo ES dalis:
184 238,88 €
Iš jo ES dalis:
184 238,88 €

Projekto tikslas - pilietinio ir tautinio ugdymo plėtra dalyvaujant neformaliojo švietimo programoje, kuri stiprina jaunimo gebėjimus prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos poreikių, skatina jų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Projekto tikslinė auditorija yra jaunimas, įgijęs pagrindinį, vidurinį, pirminį profesinį, aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą ir nesimokantis pagal formaliojo švietimo programas bei nedirbantis. Projekto tikslinę auditoriją sudaro 501 asmuo, atitinkantis tikslinei auditorijai keliamus reikalavimus. Projekto veiklos apims: savanorystės mokymo programos vykdymą, nefomaliojo švietimo programą, kurios metu dalyvis įgis bendrasias ir specialiasias kompetencijas bei įgūdžius. Ši programa apims ir profesinio orientavimo veiklas, viešinimą ir gerosios patirties sklaidą. Šioms veikloms vykdyti bus įkurtas "Ateities profesijų centras", kuris užtikrins projekto tęstinumą. Šiuo būdu vystomas socialinis naudingumas, bendrieji žmogaus gebėjimai. Šios veiklos forma skatina pilietiškumą ir tautiškumą. Savanorystė – tai vienas iš jaunimo užimtumo ir savirealizacijos būdų socialinėje veikloje. Jaunimas, dalyvaudamas savanoriškoje veikloje, ne tik prasmingai praleidžia laisvalaikį, bet tokiu būdu neformaliai susipažįsta su nauja socialine realybe. Tokiu būdu vyksta socialinis ugdymas, kuris paspartina jaunimo integravimosi į kintančią sociokultūrinę aplinką bei jį supantį sociumą. Šiame projekte savanorystė siejama su profesiniu orientavimu t.y. jaunas žmogus, dirbdamas su specialistu savo bedraamžiui padeda atrasti profesiją, kurioje galėtų save realizuoti. Jaunimas vienas kitą motyvuos mokintis, dirbti, tobulėti. Asmuo iki šiol neturėjęs motyvacijos mokintis ar dirbti, raginamas tėvų ar mokytojų, į skatinimą reaguos ir elgsis kitaip, negu kalbėdamas su panašaus amžiaus, panačių pažiūrų jaunuoliu. 85 procentai projekto dalyvių sudarys jaunimas.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-10-V-04
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-007
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto