"VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA ŠILALĖS RAJONE (PAJŪRYJE, III EILĖ)"

Paramos priemonė
VP3-3.1-AM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Šilalės vandenys"
Projekto pradžia: 2015-06-30         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
334 875 €
Projektui skirtas finansavimas:
318 131,25 €
Projektui išmokėta lėšų:
318 131,25 €
Iš jo ES dalis:
284 643,75 €
Iš jo ES dalis:
284 643,75 €

Projekto tikslas - užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą), įgyvendinant ES nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplečiant vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę. Projekte numatoma lygiagrečiai nutiesti 2,27 km nuotekų ir 1,64 km vandentiekio tinklų Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio miestelyje, sudarant galimybę prie viešojo vandens tiekimo prisijungti 98 būstams (284 gyventojams), prie nuotekų šalinimo sistemos - 98 būstams (284 gyventojams). Būstų skaičius nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statistikos departamento skelbiamu vidutiniu bute gyvenančių gyventojų skaičiumi Šilalės raj. savivaldybėje - 2,9 gyv. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą savivaldybėms priskirtos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų organizavimo funkcijos. Centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų išplėtimas geriausiai užtikrintų savivaldybės funkcijų (prievolių) - aprūpinti gyventojus kokybišku vandeniu bei pagal reikalavimus išleidžiamų nuotekų tvarkymu - vykdymą. Nutiesus naujus tinklus padidės paslaugų prieinamumas, pagerės geriamo vandens kokybė, sumažės gruntinio ir požeminio vandens tarša Šilalės rajono savivaldybėje, tai geriausias būdas išspręsti gyventojų problemas ir taip pagerinti jų gyvenimo sąlygas.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP3-3.1-AM-01-V-05
Projekto kodas:VP3-3.1-AM-01-V-05-041
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šilalės raj.