Mažeikių dumblo apdorojimo įrenginių statyba

Paramos priemonė
VP3-3.1-AM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių vandenys"
Projekto pradžia: 2008-08-08         Projekto pabaiga: 2013-12-21
Bendra projekto vertė:
4 543 949,87 €
Projektui skirtas finansavimas:
4 088 374,77 €
Projektui išmokėta lėšų:
4 088 374,77 €
Iš jo ES dalis:
3 658 019,51 €
Iš jo ES dalis:
3 658 019,51 €

Projekto tikslas- sukurti reikiamus komunalinių nuotėkų dumblo tvarkymo pajėgumus Mažeikiuose, pastatant komunalinių nuotėkų dumblo utilizavimo įrenginius, kurie apdoros nuotėkų dumblą, susidarantį Mažeikiuose ir Viekšniuose. Mažeikių mieste prie centralizuotų vandentiekio bei nuotėkų sistemų yra prisijungę 82,9 % gyventojų; Viekšnių gyvenvietėje - 67,6 %. Pagal LRV patvirtintą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategiją, viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotėkų tvarkymo paslaugų prieinamumas vartotojams iki 2015 m. turėtų siekti ne mažiau kaip 95 procentus visų šalies gyventojų. 2004 m. duomenimis, Mažeikiuose ir Viekšniuose susidarančio nuotėkų dumblo (sausos medžiagos) kiekis - 1193 t/m. Plečiant nuotėkų surinkimo sistemas, susidarančio dumblo palaipsniui daugėja, tuo tarpu dumblo šalinimas sąvartynuose, dumblo aikštelėse ar kitokiose talpyklose, pagal galiojančius teisės aktus, turi būti nutrauktas ne vėliau kaip iki 2013 metų. Vienas iš strateginių atliekų tvarkymo tikslų, numatytų Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1224 (Žin., 2002, Nr. 40-1499; Žin.,2007, Nr. 122-5003),- iki 2013 metų Lietuvoje sukurti reikiamus komunalinių nuotėkų dumblo tvarkymo pajėgumus. Įgyvendinant šį tikslą, numatyta didžiuosiuose miestuose pastatyti reikalavimus atitinkančius dumblo apdorojimo įrenginius, kurių našumo pakaktų apskrityje susidarančiam dumblui tvarkyti. Už priemonės įgyvendinimą atsakingos savivaldybės. Įgyvendinant šį planą, savivaldybė kartu su UAB "Mažeikių vandenys" numato statyti nuotekų dumblo apdorojimo įrenginius, sukuriant ekonomiškai efektyvią komunalinių nuotėkų valymo metu susidarančio dumblo tvarkymo sistemą. Mažeikių r. sav. tarybos sutikimu, projektą vykdys UAB "Mažeikių vandenys".

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP3-3.1-AM-01-V-01
Projekto kodas:VP3-3.1-AM-01-V-01-022
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Mažeikių raj.