Valstybės tarnyboje būtinų kompetencijų analizė ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų katalogas

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybės tarnybos departamentas
Projekto pradžia: 2009-07-01         Projekto pabaiga: 2015-09-01
Bendra projekto vertė:
1 312 128,97 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 312 128,97 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 267 562,48 €
Iš jo ES dalis:
1 115 309,62 €
Iš jo ES dalis:
1 077 428,1 €

Projekto tikslas – tobulinti valstybės tarnybos sistemą modernizuojant personalo valdymo funkciją viešojo administravimo įstaigose. Problema – sudėtinga, neefektyvi valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimo sistema. Valstybės tarnautojų atliekamos funkcijos nėra susistemintos ir standartizuotos, sudėtinga jas priskirti konkrečiai pareigybei, nenustatytos būtinos kompetencijos. Planuojama išanalizuoti užsienio šalyse taikomus valstybės tarnautojų kompetencijų modelius bei pareigybių sisteminimo principus. Remiantis užsienio šalių patirtimi bus susistemintos valstybės tarnautojų vykdomos funkcijos, parengtas pareigybių aprašymų katalogas ir kompetencijų modelio taikymo metodika. Kompetencijų priskyrimas konkrečiai funkcijai užtikrins efektyvų valstybės tarnautojų pareigybinių aprašymų rengimą, vertinimo ir atrankos procedūrų vykdymą, mokymo planavimą ir kompetencijų ugdymą. Bus išleisti du leidiniai, parengtas el. pareigybių aprašymų katalogas bei pravesti mokymai. Tikslinė grupė – valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Pridėtinė vertė pasireiškia per vieningą sisteminį ir strateginį požiūrį į valstybės tarnybos efektyvumą, valstybės tarnautojų funkcijas, jiems keliamus spec. reikalavimus ir mokymą. Atsižvelgiant į užsienio šalių patirtį, bus susistemintos Lietuvos valstybės tarnautojų vykdomos funkcijos ir kompetencijos, parengtas pareigybių aprašymų katalogas ir kompetencijų modelio taikymo metodika. Įgyvendinus projektą tikimasi panaudoti kompetencijų modelį tobulinant valstybės tarnybos sistemą, didinant jos efektyvumą, keliant valstybės tarnautojų ir VTD prie VRM darbuotojų kvalifikacijos lygį, gerinant tiesioginių funkcijų atlikimo kokybę. Kompetencijų modelis užtikrins kryptingą ir efektyvų personalo parinkimą, tarnybinės veiklos vertinimą bei kvalifikacijos tobulinimą, bus išvengta funkcijų dubliavimosi.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Valstybinės tarnybos sistemos stiprinimas
Kvietimo numeris:VP1-4.1-VRM-01-V-01
Projekto kodas:VP1-4.1-VRM-01-V-01-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto