Sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimo programa

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-10-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybinis psichikos sveikatos centras
Projekto pradžia: 2009-03-01         Projekto pabaiga: 2013-12-30
Bendra projekto vertė:
838 169,07 €
Projektui skirtas finansavimas:
838 169,07 €
Projektui išmokėta lėšų:
820 041,31 €
Iš jo ES dalis:
838 169,07 €
Iš jo ES dalis:
820 041,31 €

Projekto tikslas-didinti gydytojų kompetenciją.Tam kad jie galėtų tinkamai diagnozuoti,atpažinti,ir laiku,kvalifikuotai gydyti psichikos sveikatos sutrikimus,turi išmokti dirbti komandoje,teikti pagalbą ne tik pačiam sergančiajam,bet ir visai šeimai,bendraudarbiauti kartu su kitų sričių specialistais,pasidalinti patirtimi su užsienio kolegomis. Buvo atlikta apklausa, nustatant mokymų poreikį. Remiantis jos duomenimis, nustatyti tikslūs mokymai, kurie yra būtini kompetencijos ir įgūdžių tobulinimui.Projektu bus siekiama didinti sveikatos įstaigų darbuotojų užimtumą, mažinti socialinę atskirtį,taip pat mažinti regionų išsivystymo lygio skirtumus ir nepalankias sąlygas turinčių Lietuvos rajonų darbuotojų žinių ir gebėjimų trūkumą,bei prisidedant prie sergamumo ir mirtingumo mažinimo. Projektas padės didinti augimą, konkurencingumą ir užimtumą, apimant ES Bendrijos tvaraus vystymosi prioritetus. Projekto tikslinė grupė taps konkurencingesnė, kompetentingesnė. Šio projekto rezultatas – 1420 darbuotojų sėkmingai baigs mokymus, o įgytos žinios bei gebėjimai bus 100 proc. pritaikomi darbo vietoje. Projekto veiklos orientuojamos į darbuotojų kompetencijos kėlimo bei pakitusios šalies rinkos pokyčius. Po projekto tikslinė grupė galės kilti karjeros srityje, efektyviau dirbti, mokymai prisidės prie įstaigų augimo,konkurencingumo didinimo. Paramos lėšos prisidės prie jau nustatytų valstybės socialinės ekonominės plėtros uždavinių įgyvendinimo,nes projekto tikslų bus siekiama atsižvelgiant į nacionalinių strategijų ir programų tikslus. Projekto metu bus tinkamai atsižvelgta į ekonominius,socialinius ir teritorinius ypatumus, kurie įtakoja darbuotojų kompetencijos lygį. Ekonominiai,socialiniai ir teritoriniai skirtumai išsiplėtusioje ES išaugo tiek regioniniu,tiek nacionaliniu lygiu,todėl projekto rezultatas bus konvergencijos,konkurencingumo ir užimtumo didinimas Lietuvoje.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-10-V-01
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-10-V-01-005
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto