"Juknaičių pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija"

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-04-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Šilutės rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2009-03-25         Projekto pabaiga: 2011-11-01
Bendra projekto vertė:
196 029,89 €
Projektui skirtas finansavimas:
196 029,89 €
Projektui išmokėta lėšų:
196 029,89 €
Iš jo ES dalis:
166 625,4 €
Iš jo ES dalis:
166 625,4 €

Juknaičių pagrindinės mokyklos pastatas neatitinka STR 2.01.01:1999 "Esminiai statinio reikalavimai" (1-6), STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika", HN 21:2005 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimų. Įgyvendinus projektą bus prisidėta prie energijos vartojimo mažinimo. Projekto įgyvendinimo metu bus įvykdytos šios veiklos: pašiltintos lauko sienos, rekonstruota šildymo sistema, įrengtos grindys ant grunto. Pagrindinis šio projekto tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą. Parama iš ES struktūrinių fondų yra vienintelis būdas pagerinti mokyklos mokymosi ir darbo sąlygas, kadangi nuosavų lėšų rekonstrukcijai savivaldybė negali skirti. 2009 m. atliktas pastato auditas išryškino daugybinius pastato defektus ir konstrukcijų nusidėvėjimą, kelis kartus normą viršijantį išorinių atitvarų šilumos laidumą, labai prastą šildymo sistemos būklę, grindų nusidėvėjimą. Šildymo kaštai dideli, o siekiant taupyti šilumos energiją, pailginti pastatų konstrukcijų ilgaamžiškumą ir pagerinti pastatų estetinę išvaizdą bei efektyviau panaudoti išteklius, pagerinti mokymosi ir darbo sąlygas, tikslinga rekonstruoti minėtos mokyklos pastatus. Įvertinus esamą situaciją, audite yra pasiūlyta visa eilė energiją taupančių priemonių, kurios padės sumažinti suvartojimus bei pagerins sanitarines – higienines sąlygas patalpose.Pasirinktos priemonės numato ne tik energijos taupymą, bet ir pastato išorinių atitvarų būklės pagerinimą. Įgyvendinus pasiūlytą mažų investicijų rekonstravimo paketą, bus prailgintas pastato gyvavimo laikas, pagerės pastato patalpų mikroklimatas ir higienos sąlygos, padidės pastato pridėtinė vertė.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-04-R-31
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-04-R-31-005
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šilutės raj.