INVEGOS fondas

Paramos priemonė
VP2-2.3-ŪM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
Projekto pradžia: 2009-04-07         Projekto pabaiga: 2016-06-30
Bendra projekto vertė:
186 503 243,74 €
Projektui skirtas finansavimas:
186 503 243,74 €
Projektui išmokėta lėšų:
186 503 243,74 €
Iš jo ES dalis:
186 503 243,74 €
Iš jo ES dalis:
186 503 243,74 €

INVEGOS fondas yra įsteigtas įgyvendinant JEREMIE iniciatyvą, kurios tikslas – padidinti finansavimo prieinamumą SVV subjektams. INVEGOS fondo tikslus galima apibendrinti taip: • kuo geresnis skirtų lėšų panaudojimas SVV subjektų reikmėms; • kuo palankesnės kreditavimo sąlygos SVV subjektams, įskaitant veiksmų programos tikslų įvykdymą; • programos išlaidų efektyvumas (atsižvelgiant į įgyvendinamų priemonių tikslus). Viena iš INVEGOS fondo įgyvendinamų finansų inžinerijos priemonių yra mažos paskolos (iki101 tūkst. eurų) SVV subjektams. Priemonė "Mažų kreditų teikimas - II etapas" įgyvendinama per komercinių bankų valdomus paskolų fondus, ji sukuria paskolų SVV subjektams pasiūlą, kas daro teigiamą poveikį rinkai. Priemonės įgyvendinimui skirta 27 mln. eurų. Atsižvelgiant į skolinimo SVV subjektams rinkos poreikius buvo sukurta atviros kredito linijos, iš kurios kredituojami SVV subjektai, finansų inžinerijos priemonė „Atviras kreditų fondas“, kuriai iš INVEGOS fondo skirta 57 mln. eurų, o finansiniai tarpininkai, finansuodami SVV subjektus pagal šią priemonę, prisideda nuosavomis lėšomis ne mažiau kaip 25 proc. suteikiamo kredito SVV subjektui sumos. 2012 m. taip pat buvo pradėta įgyvendinti priemonė - dalyvavimas Baltijos inovacijų fonde (BIF). Šiai priemonei skirta 20 mln. eurų. Nuo 2013-01-01 INVEGAI buvo perduotas šių priemonių - pasidalintos rizikos paskolos, portfelinės garantijos paskoloms ir lizingui - valdymas.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Kontroliuojantieji fondai
Kvietimo numeris:VP2-2.3-ŪM-01-K-02
Projekto kodas:VP2-2.3-ŪM-01-K-02-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto