Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto Šiaulių skyriaus pastato renovavimas nacionaliniu lygiu

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybinė teismo medicinos tarnyba
Projekto pradžia: 2009-02-05         Projekto pabaiga: 2011-11-30
Bendra projekto vertė:
256 727,87 €
Projektui skirtas finansavimas:
256 727,87 €
Projektui išmokėta lėšų:
233 824,49 €
Iš jo ES dalis:
218 218,69 €
Iš jo ES dalis:
198 750,81 €

Pagrindinis projekto tikslas – sumažinti Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto pastato, esančio adresu Kudirkos g. 99, Šiauliuose, suvartojamos šilumos ir elektros energijos sąnaudas, prailginti pastato naudingo tarnavimo trukmę. Esama prasta pastato atitvarų ir inžinerinių sistemų būklė neužtikrina efektyvaus energijos naudojimo. Tikslui įgyvendinti numatoma pakeisti langus ir lauko duris, apšiltinti stogą, sienas, cokolį, perdangą virš grunto, rekonstruoti šildymo sistemą, karšto vandentiekio sistemą, įrengti mechaninę oro vėdinimo sistemą su šilumogrąža, pakeisti elektros instaliacijos ir apšvietimo sistemas. Šių priemonių įgyvendinimas leistų sutaupyti 55% šilumos energijos, kas sudarytų 126,4 MWh per metus (skaičiuojant norminius metus) ir 5.4 MWh elektros energijos per metus. Įstaiga kasmet sutaupytų apie 18,7 tūkstančių litų šildymo išlaidų. Projekto tikslinės grupės – būsimieji teismo medikai, dėstytojai ir kiti darbuotojai. Įstaiga iš jai skiriamo metinio finansavimo nėra pajėgi atlikti būtinus renovacijos darbus, todėl ES struktūrinių fondų parama yra esminė sąlyga leisianti pasiekti projekto tikslus. Projekto įgyvendinimas leis pasiekti Nacionalinėje energetikos strategijoje įtvirtintus tikslus – efektyviai naudoti energiją ir mažinti aplinkos taršą.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-03-V-02
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-03-V-02-008
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto