Suaugusiųjų švietimo institucijų modernizavimas

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-05-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Ugdymo plėtotės centras
Projekto pradžia: 2009-09-01         Projekto pabaiga: 2012-05-31
Bendra projekto vertė:
2 916 874,5 €
Projektui skirtas finansavimas:
2 916 874,5 €
Projektui išmokėta lėšų:
2 916 050,22 €
Iš jo ES dalis:
2 479 343,33 €
Iš jo ES dalis:
2 478 642,69 €

Nuolatinis suaugusiųjų mokymas – viena svarbiausių žinių visuomenės sukūrimo prielaidų. Lietuvoje besimokančiųjų suaugusiųjų skaičius ES šalių kontekste tebelieka vienas mažiausių. Besimokančiųjų suaugusiųjų skaičių be kitų veiksnių lemia ir mažas švietimo prieinamumas, šiuolaikinių reikalavimų neatitinkanti mokymosi infrastruktūra. Nuo 1990 metų nebuvo įgyvendinama jokių nacionalinio lygmens suaugusiųjų švietimo infrastruktūros plėtros programų. Tuo tarpu 1994–2007 m. į daugiau kaip 400 visos Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų infrastruktūros atnaujinimą buvo investuota 687 milijonai litų, į profesinio mokymo sistemos infrastruktūrą – 98,4 milijono litų, o 2007–2013 metais planuojama investuoti 900 milijonus litų. Nepakankamai skirtas dėmesys suaugusiųjų švietimui riboja šalies gyventojų galimybes lygiomis teisėmis dalyvauti švietimo procese. Sprendžiant šią problemą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2007 m. liepos 27 d. Nr. ISAK-1580 patvirtinta Mokytojų ir suaugusiųjų švietimo centrų renovavimo ir parūpinimo šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis programa (Žin., 2007, Nr. 86-3452). Projektas „Suaugusiųjų švietimo institucijų modernizavimas“ viena iš priemonių, skirta minėtai programai įgyvendinti. Projekto tikslas – modernizuoti suaugusiųjų švietimo institucijų infrastruktūrą. Numatyta modernizuoti 19 suaugusiųjų švietimo institucijų 8 Lietuvos apskrityse. Tai leis mažinti Lietuvos suaugusiųjų mokymosi sąlygų skirtumą.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Suaugusiųjų švietimo institucijų modernizavimas
Kvietimo numeris:VP3-2.2-ŠMM-05-V-01
Projekto kodas:VP3-2.2-ŠMM-05-V-01-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto