Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Klaipėdos rajone

Paramos priemonė
VP3-3.1-AM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "Klaipėdos rajono vandenys"
Projekto pradžia: 2009-03-31         Projekto pabaiga: 2013-06-28
Bendra projekto vertė:
4 039 110,77 €
Projektui skirtas finansavimas:
3 684 343,68 €
Projektui išmokėta lėšų:
3 684 343,68 €
Iš jo ES dalis:
3 296 518,02 €
Iš jo ES dalis:
3 296 518,02 €

Projekto tikslas-įgyvendinti ES nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplėsti vandentvarkos tiekiamas paslaugas ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę. Projekte numatoma renovuoti esamus nuotekų valymo įrenginius, siekiant įdiegti naujas nuotekų valymo technologijas-taikant biologinį azoto ir fosforo šalinimą, bei lygiagrečiai nutiesti 9,551 km vandentiekio ir 16,909 km nuotekų tinklų Vėžaičių ir Kretingalės gyvenvietėse, sudarant galimybę prisijungti prie viešojo vandens tiekimo - 318 naujų vartotojų ir nuotekų šalinimo sistemos pajungiant 473 naujų vartotojų. Nutiesus naujus tinklus padidės paslaugų prieinamumas, didės surenkamų buitinių nuotekų lygis, sumažės gruntinio ir požeminio vandens tarša. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą savivaldybėms priskirtos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų organizavimo funkcijos. Centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų išplėtimas, Kretingalės vandenvietės statyba bei Vėžaičių esamų nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija geriausiai užtikrintų savivaldybės funkcijų (prievolių) - aprūpinti gyventojus kokybišku vandeniu bei pagal reikalavimus išleidžiamų nuotekų tvarkymu - vykdymą. Kadangi Klaipėdos rajono Vėžaičių ir Kretingalės gyvenviečių teritorijos yra gana tankiai apgyvendinta sanitariniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriais centralizuotas vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas yra geriausias būdas išspręsti gyventojų problemas ir taip pagerinti jų gyvenimo sąlygas, sumažinti gruntinio ir paviršinio vandens užterštumą Klaipėdos rajone.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP3-3.1-AM-01-V-02
Projekto kodas:VP3-3.1-AM-01-V-02-036
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos raj.