KTU ir KMU studijų sistemų efektyvumo didinimas integruojant jų plėtros strategijas su kitomis aukštosiomis mokyklomis.

Paramos priemonė
VP1-2.1-ŠMM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas
Projekto pradžia: Mon Mar 08 00:00:00 GMT 2010         Projekto pabaiga: Sun Jun 30 00:00:00 GMT 2013
Bendra projekto vertė:
296 647,07 €
Projektui skirtas finansavimas:
296 647,07 €
Projektui išmokėta lėšų:
295 539,99 €
Iš jo ES dalis:
252 150,01 €
Iš jo ES dalis:
251 208,99 €

EB komisijos komunikate teigiama,jog Europos universitetai šiuo metu nepajėgūs daugeliu aspektų įgyvendinti savo potencialo, nesugeba konkuruoti tarptautinėje kovoje dėl talentingų dėstytojų ir studentų. Siekis efektyviai konkuruoti,nuolatos augantys absolventų, studentų, darbdavių reikalavimai skatina universitetus nuolat tobulinti savo veiklą, gerinti teikiamų paslaugų–studijų–efektyvumą.Šalyje įgyvendinama Auštojo mokslo reforma, pakeistas Mokslo ir studijų įstatymas, verčia universitetus tobulinti vidaus valdymo sąrangą, reorganizuotis. Norėdami teikti efektyvias paslaugas bei sudominti studentus, universitetai privalo atsinaujinti–pertvarkyti valdymą, atnaujinti strateginius dokumentus, įdiegti vidines studijų kokybės priežiūros sistemas.Projektas skirtas tobulinti KTU ir LSMU bei jų padalinių tarybų narių specialiąsias kompetencijas, susietas su universitetų valdymu, parengti integruotas universitetų plėtros koncepcijas, įvertinti universitetų parengtus priemonių planus darbo grupėse pagal išgrynintas strateginės plėtros kryptis.Tikslinė grupė–KTU ir LSMU tarybų nariai ir administracijos darbuotojai, kurių pareigybės susijusios su integr.plėtros strategijos parengimu.Keičiantis universitetų juridiniam statusui, tarybų nariai įgaus visiškai naujas funkcijas, kurioms atlikti būtini specifiniai sugebėjimai bei kvalifikacijaBūtina tobulinti tarybų narių žinių ir gebėjimų lygį, kad būtų išlaikytas kokybiškas studijų ir mokslo bei eksperimentinės veiklos paslaugų teikimas,sėkmingas institucijos valdymas bei konkurencingumo augimas.Tarybų nariams teks atsakingos funkcijos, todėl jų profesinės kompetencijos spragos gali turėti neigiamos įtakos sėkmingam universiteto funkcionavimui.Universitetuose vykdoma vidinės reorganizacija, kurios tikslas–tobulinti KTU ir LSMU vidinę sąrangą Parengtos Integruotos univ.plėtros strategijos taps svarbiausiu dokumentu,apibrėžiančiu tolimesnes universitetų plėtros gaires,valdymo tobulinimo mechanizmus,studijų efektyvumo didinimo būd

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų sistemos efektyvumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.1-ŠMM-04-K-01
Projekto kodas:VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-016
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto