Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos tobulinimas (toliau vadinama - Projektas)

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
Projekto pradžia: 2010-03-31         Projekto pabaiga: 2012-06-30
Bendra projekto vertė:
47 909,81 €
Projektui skirtas finansavimas:
40 723,18 €
Projektui išmokėta lėšų:
26 730,16 €
Iš jo ES dalis:
40 723,18 €
Iš jo ES dalis:
26 730,16 €

Valstybės tarnautojų mokymo 2007-2010 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 1163 (Žin., 2006, Nr. 127-4845) 8.2.7, 8.2.9 ir 8.2.11 punktuose nurodytos šios, atlikus valstybės tarnautojų SSGG analizę, atskleistos silpnybės: • silpni valstybės tarnautojų darbinių ES kalbų mokėjimo įgūdžiai; • nepakankami valstybės tarnautojų gebėjimai dalyvauti ES sprendimų priėmimo ir priimtų sprendimų įgyvendinimo užtikrinimo procesuose; • nepakankami valstybės tarnautojų gebėjimai įvairiose viešojo ir vidaus administravimo srityse. Atsižvelgiant į minėtas silpnybes, Projektas orientuotas pasiekti du tikslus: 1) tobulinti Komiteto valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau vadinama – darbuotojai) administracinius gebėjimus; 2) efektyviau įgyvendinti Europos Sąjungos sprendimus Komitetui priskirtoje veiklos srityje. Pirmas tikslas formuluojamas atsižvelgiant į nuolatinį, dinamišką Lietuvos visuomenės, kaip žinių visuomenės, vystymosi procesą. Siekiama Komiteto darbuotojų turimas žinias nuolat plėsti bei tobulinti jų turimus įgūdžius, idant būtų galima kuo efektyviau įgyvendinti Komitetui pavestus uždavinius, kartu gerinant tiek Komiteto darbuotojų, tiek ir visos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos sistemos įvaizdį. Antras tikslas siejamas su Lietuvos, kaip Europos Sąjungos narės, tinkamu įsipareigojimų vykdymu Komitetui patikėtose srityse. Viena pagrindinių priemonių šiam tikslui pasiekti - darbinių Europos Sąjungos kalbų įgūdžių lavinimas. Tikslinė projekto grupė – Komiteto darbuotojai. Projekto metu įgyvendintas įgūdžių formavimas ir tobulinimas padės Komiteto darbuotojams taikyti efektyviausius veiklos metodus, užtikrins darbuotojų darbo kokybę bei pakels darbuotojų motyvaciją.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
Kvietimo numeris:VP1-4.1-VRM-03-V-01
Projekto kodas:VP1-4.1-VRM-03-V-01-030
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto