Birštono sporto ir sveikatingumo centro pastato, adresu Birutės g. 19, Birštonas, renovavimas, pagerinant jo energetines charakteristikas

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos sporto universitetas
Projekto pradžia: 2010-09-29         Projekto pabaiga: 2012-02-28
Bendra projekto vertė:
897 078,31 €
Projektui skirtas finansavimas:
897 078,31 €
Projektui išmokėta lėšų:
835 995,98 €
Iš jo ES dalis:
762 516,57 €
Iš jo ES dalis:
710 596,59 €

Pagrindinis projekto tikslas - padidinti energijos vartojimo efektyvumą modernizuojant ir renovuojant LKKA centrinių rūmų pastato atitvaras ir inžinerines sistemas. Esama prasta pastatų atitvarų ir inžinerinių sistemų būklė neužtikrina efektyvaus šilumos ir elektros energijos naudojimo, statybos techniniuose reglamentuose ir higienos normose įtvirtintų reikalavimų. Tikslui įgyvendinti numatoma apšiltinti išorines sienas su cokoline dalimi, pakeisti medinius, metalinius langus ir stiklo blokelius į plastikinius langus, pakeisti lauko duris ir vartus, apšiltinti perdangas, sutapdintą ir šlaitinį stogus, bei pakeisti jų dangas, renovuoti šilumos punktą, šildymo, vėdinimo ir apšvietimo sistemas. Šių priemonių įgyvendimas leistų sutaupyti 67,49 % bendro energijos suvartojimo, kas sudarytų 551,96 MWh per metus (norminiam šildymo sezonui). Įstaiga kasmet sutaupytų apie 110,5 tūkst. Lt, t.y. 42,21 Lt/m2 šildomo ploto. Projekto tikslinės grupės – studentai, dėstytojai ir kiti darbuotojai. Įstaiga iš jai skiriamo metinio finansavimo nėra pajėgi atlikti būtinus renovacijos darbus, todėl ES struktūrinių fondų parama yra esminė sąlyga leisianti pasiekti projekto tikslus. Projekto įgyvendinimas leis pasiekti Nacionalinėje energetikos strategijoje įtvirtintus tikslus – efektyviai naudoti energiją ir mažinti aplinkos taršą. Renovavus pastatą bus taupomos valstybės lėšos švietimo sistemai, kas leis jas panaudoti kitoms svarbioms universiteto veikloms, pvz. akademijos inventoriui pirkti, studijų sąlygoms gerinti, dėstytojų kvalifikacijai kelti. Pastato renovacija leis efektyviai naudoti šilumos ir elektros energiją, prailginti pastatų naudingo tarnavimo trukmę, pagerinti studentų mokymosi ir darbuotojų darbo sąlygas.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-03-V-02
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-03-V-02-039
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto