Plaukimo baseino šiluminio ūkio renovacija

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno kolegija
Projekto pradžia: 2009-02-26         Projekto pabaiga: 2012-03-07
Bendra projekto vertė:
558 409,42 €
Projektui skirtas finansavimas:
558 409,42 €
Projektui išmokėta lėšų:
558 409,41 €
Iš jo ES dalis:
474 648,01 €
Iš jo ES dalis:
474 648 €

Pastatas statytas 1991, t.y. iki LR statybos normos RSN 143-92 “Pastatų atitvarinė šiluminė technika“ įsigaliojimo. Atlikto energijos vartojimo duomenimis, pastatas neatitinka STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" keliamų reikalavimų, t.y. išorinių atitvarų šiluminės varžos yra per mažos ir šildymo sezono metu patiriami viršnorminiai šilumos nuostoliai. Vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos neefektyvios. Dėl blogos vėdinimo sistemos patalpose yra padidėjes sąlyginis oro drėgnumas, kas lemia vandens kondesavimasi ant pastato atitvaru. Šilumos suvartojimas yra pernelyg didelis, nėra užtikrinamos optimalios mikroklimato sąlygos pastatuose. Projekto tikslas - sumažinti plaukimo baseino pastato suvartojamas energijos sąnaudas, renovuojant pastato atitvaras ir inžinerines sistemas. Tikslinės grupės: Kauno kolegijos, studentai, treneriai, aptarnaujantys darbuotojai, baseino lankytojai. Pareiškėjas projekto finansavimui lėšų neturi. Projekto nauda: 1) sumažės išlaidos už suvartototą šiluminę energiją, tinkamai atlikus rekomenduojamus atitvarų ir inžinerinių sistemų renovavimo darbus, bus sutaupoma 719 MWh šiluminės energijos per metus (skaičiuojant norminiams metams); 2) bus užtikrintos optimalios mikroklimato sąlygos patalpose; 3) pagerės pastato atitvarų fizinės savybės.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-03-V-02
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-03-V-02-042
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno raj.