Jotainių pensionato pastato Dvaro g. 5, Jotainiuose, modernizavimas

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Jotainių socialinės globos namai
Projekto pradžia: 2010-08-02         Projekto pabaiga: 2011-12-05
Bendra projekto vertė:
564 766,47 €
Projektui skirtas finansavimas:
564 766,47 €
Projektui išmokėta lėšų:
542 683,36 €
Iš jo ES dalis:
480 051,5 €
Iš jo ES dalis:
461 280,87 €

Projekto esmė – didinti energijos ir energijos išteklių vartojimo efektyvumą pensionato pastate. Šiuo tikslu numatoma rekonstruoti pensionato pastatą didinat pastato išorinių atitvarų šiluminę varžą, pastato vidaus inžinerinių sistemų efektyvumą, mažinant energijos suvartojimą ir energijos nuostolius į išorę. Šiuo metu pensionato pastato patalpų mikroklimatas yra prastas, gyventojams nėra galimybių šildymo sezono metu dažnai varstyti ir vėdinti patalpas, dėl ko nepakanka šviežio oro patalpose, juntamas viršnorminis drėgmės kiekis. Temperatūra patalpose vietomis mažesnė nei norminė. Pastatai statyti iki RSN 143-92 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ įsigaliojimo ir neatitinka šiuo metu galiojančių reikalavimų. Pastato atitvarų šiluminė varža nepakankama, o tai sąlygoja didelius šilumos energijos nuostolius. Sienų, stogo ir grindų virš rūsio šilumos perdavimo varžos yra per žemos, prastai ir neefektyviai veikia pastato vėdinimo, šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos. Kasmet susidaro dideli energijos nuostoliai ir patiriamos didelės išlaidos šildymui. Neužtikrinama pakankama temperatūra ir santykinė oro drėgmė patalpose. Žema temperatūra patalpose blogina pacientų gyvenimo ir sudaro diskomforto sąlygas tiek pacientams, tiek pensionato personalui. Siekiant išspręsti šias problemas ir didinti energijos vartojimo efektyvumą, numatytas pensionato pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų modernizavimas pagerinant pastatų išorės atitvarų energetines charakteristikas. Atlikus energijos vartojimo auditą, nustatyta, kad energijos efektyvumui didinti tikslinga įgyvendinti šias veiklas: sienų apšiltinimas, stogo rekonstrukcija apšiltinant, vėdinimo sistemos rekonstrukcija su rekuperacija, šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija įrengiant šilumos siurblių ir saulės kolektorių sistemas. Pasirinktas energijos taupymo priemonių kompleksas leistų sutaupyti apie 67 proc. šiuo metu suvartojamų energetinių išteklių.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-03-V-02
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-03-V-02-043
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Panevėžio raj.