Pastato Radvilėnų pl. 19, Kaune, renovavimas

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas
Projekto pradžia: Mon Aug 03 00:00:00 GMT 2009         Projekto pabaiga: Fri Jul 15 00:00:00 GMT 2011
Bendra projekto vertė:
508 000,81 €
Projektui skirtas finansavimas:
508 000,81 €
Projektui išmokėta lėšų:
508 000,81 €
Iš jo ES dalis:
431 800,7 €
Iš jo ES dalis:
431 800,7 €

Pagrindinis projekto tikslas – sumažinti pastatuose suvartojamos šilumos ir elektros energijos sąnaudas įdiegiant energiją taupančias priemones, sukurti higienos normas atitinkančią aplinką patalpose. Esama prasta pastatų atitvarų ir inžinerinių sistemų būklė neužtikrina efektyvaus energijos naudojimo, statybos techniniuose reglamentuose ir higienos normose įtvirtintų reikalavimų. Tikslui įgyvendinti numatoma renovuoti dalį šildymo ir vėdinimo sistemų, numatoma apšiltinti sienas, pakeisti senus langus ir duris. Šių priemonių įgyvendimas leistų sutaupyti 0,33 GWh šilumos energijos per metus (skaičiuojant norminiams metams). Kasmet būtų sutaupoma apie 73.000 litų išlaidų už energiją. Projekto tikslinės grupės – studentai, dėstytojai. Įstaiga iš jai skiriamo metinio finansavimo nėra pajėgi atlikti būtinus renovacijos darbus, todėl ES struktūrinių fondų parama yra esminė sąlyga leisianti pasiekti projekto tikslus. Projekto įgyvendinimas leis pasiekti Nacionalinėje energetikos strategijoje įtvirtintus tikslus – efektyviai naudoti energiją ir mažinti aplinkos taršą.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-03-V-03
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-03-V-03-005
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto