Laikotarpis
Jūsų pasirinkti duomenys:
Visos veiksmų programos
Visos administruojančios tarpinės institucijos
Visos administruojančios įgyvendinančios institucijos
Numatytas finanasavimas
Lietuvai numatytas finansavimas veiksmų programose ir jų prieduose   Iš viso: 7 423 436 547,00 € 1 00,00%
  ES lėšos: 6 775 492 823,00 € 91,27%
Užregistruotų paraiškų skaičius 12977 Prašomas finansavimas: 10 082 848 644,44 € 1 35,82%*
Patvirtintų finansuoti paraiškų skaičius 8876   7 828 724 933,22 € 1 05,46%*
Vertinamų paraiškų skaičius 27   67 428 539,73 € 0,91%*
Įvertintos paraiškos ir sprendžiama dėl jų finansavimo 49   79 935 542,37 € 1,08%*
Nefinansuojamų paraiškų skaičius 4654   2 426 606 067,46 € 32,69%*
Finansuojami projektai 8306 Skirtas finansavimas: 7 791 573 309,66 € 1 04,96%*
Įgyvendinamų projektų skaičius 186 Bendra projektų vertė: 1 155 818 444,46 €  
Skirtas finansavimas Iš viso 1 094 263 515,50 € 14,74%*
ES lėšos 960 369 271,55 € 14,17%**
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 8119 Bendra projektų vertė: 8 007 358 056,98 €  
Skirtas finansavimas Iš viso 6 577 075 794,16 € 88,60%*
ES lėšos 6 080 049 998,15 € 89,74%**
Išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos: 7 314 232 261,10 € 98,53%*
Įgyvendinamų projektų vykdytojams išmokėtos lėšos   Iš viso: 1 028 711 957,36 € 13,86%*
ES lėšos: 951 495 449,47 € 14,04%**
Baigtų projektų vykdytojams išmokėtos lėšos   Iš viso: 6 285 520 303,74 € 84,67%*
ES lėšos: 5 804 569 362,92 € 85,67%**
Išlaidos, pripažintos deklaruotinamomis EK   Iš viso: 7 347 073 176,60 € 98,97%*
ES lėšos: 6 781 711 100,22 € 1 00,09%**
Išlaidos, deklaruotos EK   Iš viso: 7 331 357 759,57 € 98,76%*
ES lėšos: 6 768 569 028,23 € 99,90%**
Projektų statistika
* - dalis nuo Lietuvai veiksmų programose ir jų prieduose numatyto finansavimo 2007-2013 m.
** - dalis nuo Lietuvai veiksmų programose ir jų prieduose numatyto finansavimo ES dalies 2007-2013 m.

Lentelėje naudojamos sąvokos

Numatytas finansavimas – veiksmų programose ir jų prieduose veiksmų programų prioritetų priemonėms numatytas finansavimas iš ES fondų ir LR valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšų 2007-2013 m.

Prašomas finansavimas – užregistruotose paraiškose projektams prašomas skirti finansavimas.

Įgyvendinamų projektų vertė – pasirašytose projektų finansavimo ir administravimo sutartyse užfiksuota bendra projektų tinkamų finansuoti išlaidų suma.

Skirtas finansavimas – pasirašytose projektų finansavimo ir administravimo sutartyse projekams skirtas ES fondų ir LR valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos.

Išmokėtos lėšos – projektų vykdytojams ir rangovams (paslaugų teikėjams ir prekių tiekėjams) išmokėtos lėšos, įskaitant avansus. Dėl dalies projektų vykdytojų mokėjimo prašymuose pateiktų išlaidų tinkamumo dar sprendžia įgyvendinančiosios institucijos.

Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK – projektų vykdytojų patirtos ir įgyvendinančiųjų institucijų patikrintos ir pripažintos tinkamomis projektų išleistos ES fondų ir LR valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos.

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2016 m. Vasario 1 d.