Laikotarpis
Jūsų pasirinkti duomenys:
Visos veiksmų programos
Visos administruojančios tarpinės institucijos
Visos administruojančios įgyvendinančios institucijos
Numatytas finanasavimas
Lietuvai numatytas finansavimas veiksmų programose ir jų prieduose   Iš viso: 7 423 436 547,00 € 1 00,00%
  ES lėšos: 6 775 492 823,00 € 91,27%
Užregistruotų paraiškų skaičius 12977 Prašomas finansavimas: 10 082 848 644,44 € 1 35,82%*
Patvirtintų finansuoti paraiškų skaičius 8876   7 828 724 933,22 € 1 05,46%*
Vertinamų paraiškų skaičius 27   67 428 539,73 € 0,91%*
Įvertintos paraiškos ir sprendžiama dėl jų finansavimo 49   79 935 542,37 € 1,08%*
Nefinansuojamų paraiškų skaičius 4677   2 431 704 735,14 € 32,76%*
Finansuojami projektai 8271 Skirtas finansavimas: 7 780 929 049,05 € 1 04,82%*
Įgyvendinamų projektų skaičius 12 Bendra projektų vertė: 4 866 538,47 €  
Skirtas finansavimas Iš viso 4 550 157,57 € 0,06%*
ES lėšos 4 231 963,23 € 0,06%**
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 8258 Bendra projektų vertė: 9 144 249 756,81 €  
Skirtas finansavimas Iš viso 7 656 144 891,48 € 1 03,13%*
ES lėšos 7 026 218 532,01 € 1 03,70%**
Išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos: 7 310 464 241,85 € 98,48%*
Įgyvendinamų projektų vykdytojams išmokėtos lėšos   Iš viso: 3 823 449,53 € 0,05%*
ES lėšos: 3 505 559,38 € 0,05%**
Baigtų projektų vykdytojams išmokėtos lėšos   Iš viso: 7 306 640 792,32 € 98,43%*
ES lėšos: 6 748 865 762,18 € 99,61%**
Išlaidos, pripažintos deklaruotinamomis EK   Iš viso: 7 354 414 098,19 € 99,07%*
ES lėšos: 6 787 936 199,08 € 1 00,18%**
Išlaidos, deklaruotos EK   Iš viso: 7 341 942 340,80 € 98,90%*
ES lėšos: 6 777 566 934,97 € 1 00,03%**
Projektų statistika
* - dalis nuo Lietuvai veiksmų programose ir jų prieduose numatyto finansavimo 2007-2013 m.
** - dalis nuo Lietuvai veiksmų programose ir jų prieduose numatyto finansavimo ES dalies 2007-2013 m.

Lentelėje naudojamos sąvokos

Numatytas finansavimas – veiksmų programose ir jų prieduose veiksmų programų prioritetų priemonėms numatytas finansavimas iš ES fondų ir LR valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšų 2007-2013 m.

Prašomas finansavimas – užregistruotose paraiškose projektams prašomas skirti finansavimas.

Įgyvendinamų projektų vertė – pasirašytose projektų finansavimo ir administravimo sutartyse užfiksuota bendra projektų tinkamų finansuoti išlaidų suma.

Skirtas finansavimas – pasirašytose projektų finansavimo ir administravimo sutartyse projekams skirtas ES fondų ir LR valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos.

Išmokėtos lėšos – projektų vykdytojams ir rangovams (paslaugų teikėjams ir prekių tiekėjams) išmokėtos lėšos, įskaitant avansus. Dėl dalies projektų vykdytojų mokėjimo prašymuose pateiktų išlaidų tinkamumo dar sprendžia įgyvendinančiosios institucijos.

Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK – projektų vykdytojų patirtos ir įgyvendinančiųjų institucijų patikrintos ir pripažintos tinkamomis projektų išleistos ES fondų ir LR valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos.

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2017 m. Lapkričio 24 d.