Rekomendacijose dėl techninės paramos projektų išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams (toliau – Rekomendacijos dėl techninės paramos projektų) pateikiamos rekomendacinio pobūdžio nuostatos išlaidoms, kurios yra patiriamos vykdant techninės paramos projektus, finansuojamus pagal  Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 5 prioritetą „Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui", Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioritetą „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimui", Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 4 prioritetą „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimui" ir Techninės paramos veiksmų programą.

Pagrindinis Rekomendacijų dėl techninės paramos projektų tikslas – padėti įvertinti techninės paramos projektų išlaidų atitiktį finansavimo reikalavimams. Rekomendacijų dėl techninės paramos projektų nuostatomis siūloma vadovautis:
- naujiems galimiems techninės paramos gavėjams, rengiantiems ir teikiantiems veiksmų programų administravimo finansavimo paraiškas, informavimo apie ES struktūrinę paramą ir ES struktūrinės paramos viešinimo finansavimo paraiškas, vertinimo ir vertinimo galimybių stiprinimo projektų finansavimo paraiškas;
- techninės paramos gavėjams, įgyvendinantiems veiksmų programų administravimo veiklas, informavimo apie ES struktūrinę paramą ir ES struktūrinės paramos viešinimo veiklas, vertinimo ir vertinimo galimybių stiprinimo projektus;
- įgyvendinančiosios institucijos darbuotojams, vertinantiems veiksmų programų administravimo finansavimo paraiškas, informavimo apie ES struktūrinę paramą ir ES struktūrinės paramos viešinimo finansavimo paraiškas, vertinimo ir vertinimo galimybių stiprinimo projektų finansavimo paraiškas, tikrinantiems ir tvirtinantiems techninės paramos gavėjų teikiamus mokėjimo prašymus, atliekantiems projektų patikras vietoje ar kitus kontrolės veiksmus.

Rekomendacijose dėl techninės paramos projektų nėra nustatomos privalomojo pobūdžio nuostatos, tačiau jose pateikti išaiškinimai leistų įvertinti tinkamas finansuoti išlaidas patikimo finansų valdymo principu.

Rekomendacijos dėl techninės paramos projektų išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams

  1. priedas. Kasmetinių atostogų finansavimo ES struktūrinių fondų techninės paramos lėšomis principai
  2. priedas. ES struktūrinę paramą administruojančių institucijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų reikiamų kvalifikacinių reikalavimų aprašas