Asset Publisher Asset Publisher

Return to Full Page

Valdymo pagrindai I

Pagrindinės temos:Organizacijos vizijos (misijos, vertybių) svarba ir...

Rasykite-mums

Kilus klausimams rašykite mums bendruoju el. paštu finmin@finmin.lt . Informaciją apie 2014-2020 m. laikotarpio ES fondų investicijas rasite www.esinvesticijos.lt

Visuotinės dotacijos vykdytojų paskelbtų publikacijų sąrašas

Projektų, vykdomų pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei...

Stebėsenos komiteto protokolinis sprendimas

Dėl Finansų ministerijos parengtų 2007-2013 metų veiksmų programų finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo ataskaitų patvirtinimo

Stebėsenos komiteto nutarimas Nr. 37P-1.1 (52)

Stebėsenos komitetas nutarė pritarti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo ataskaitoms

Stebėsenos komiteto 2016 m. birželio 29 d. nutarimas

Protokoliniu sprendimu Stebėsenos komitetas nutarė pritarti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo ataskaitoms